• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 9 Chương trình đếm số BCD từ 00 đến 99 xuất ra port C

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
  #use  delay(clock = 4000000)     //Tan so thach anh 4MHz
  #define SW RA4
  int8 dv=0, chuc=0;
  
  void main()
  {
  
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
  //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
  set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
  PORTC = 0x00;      //cac led deu tat.  
    while(1)  
    {
     PORTC = (chuc<<4)|dv;
     delay_ms(500);
     dv++;
     if(dv > 9)
     {
      dv = 0;
      chuc++;
       if(chuc > 9)
        chuc = 0;
     }
     
    }
  }
    DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 


  No comments