• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 8 Chương trình đọc dữ liệu từ port D và gửi về cổng nối tiếp có tốc độ baud là 4800

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #device *=16 ADC = 10 
  #fuses  XT,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
  #use   delay(Clock = 4000000)    //Thach anh 4MHz
  #use   rs232(baud = 4800, parity = N , Xmit = Pin_c6,rcv = pin_c7)   //khoi tao usart
  #include <stdio.h>
  //
  void main() 
  { 
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    setup_vref(FALSE);
    // TODO: USER CODE!! 
    trisD = 255;          
    while(1) 
    { 
     printf("data= %d\r\n",PORTD);
     delay_ms(500);
    } 
  }
  
  DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 
  No comments