• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] Bài 2 Bộ định thời tạo xung vuông có tần số 50Hz, duty 50% tại RD0 và xung vuông tần số 100Hz, 50% duty

  Sơ đồ mạch điện 

  Chương trình mẫu
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses  HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
  #use   delay(Clock = 8000000)    //Thach anh 8MHz
  
  #int_TIMER1
  void TIMER1_isr(void) 
  {
    set_timer1(55536);
    RD1 = !RD1;         //Tao xung 100hz.
     if(RD1==0)        //RD1 = 0 thi dao trang thai RD0. 
       RD0 = !RD0;      //Tao xung 50hz.          
  }
  
  void main()
  {
  //Khoi tao T1 va ngat.
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); //T1 dem xung noi, ti le chia 1
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(55536);     //f = 100hz => CK xung = 10ms, he so duty 50% => muc cao = muc thap = 5ms
                 //Thach anh 8 MHz => CK may = 4/8 = 0,5us
                 //5ms = 10000 xung = 65536 - 55536
  //Thiet lap cac pin xuat nhap
    set_tris_d(0x00);     //PORTD xuat du lieu.
  //----------------------------
    while(1);
  }
    DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  No comments