• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 16 Chương trình đọc dữ liệu port D và xuất port C

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU

  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,XT 
  #use  delay(clock = 4000000)     //Tan so thach anh 4MHz
  
    void main()
    {
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    set_tris_c(0x00);  //PORTC xuat du lieu.
    set_tris_d(0xff);  //PORTD nhap du lieu.
    while(1)
    {
      PORTC = PORTD;
      delay_ms(20); 
    }
  
  }
    DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 


  No comments