• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 15 Chương trình chớp tắt chu kỳ 1s các Led ở port C

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,XT 
  #use  delay(clock = 4000000)     //Tan so thach anh 4MHz
  
  void main()
  {
  
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
  //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
  
  set_tris_c(0x00);  //PORTC xuat du lieu.
  PORTC = 0x00;    //Cac led deu tat.
    while(1)
     {
       PORTC = ~PORTC;
       delay_ms(1000);    
     }
  }
  

  DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download)   No comments