• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 11 Chương trình nhấn RA4 thì 2 led trái và 2 led phải thay nhau sáng

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,XT 
  #use  delay(clock = 4000000)     //Tan so thach anh 4MHz
  #define SW RA4
  
  void main()
  {
  
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
    set_tris_a(0xff);    //PORTA nhap du lieu;
    set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
    PORTC = 0x03;      //2 led trai sang.  
    while(1)  
    {
      if(!RA4)     //Cho nhan phim.
      {
        delay_ms(20); //Chong doi phim.
        while(!RA4); //Cho nha phim.
        RC0 = !RC0;
        RC1 = RC0;
        RC6 = !RC0;
        RC7 = RC6;
      }
    }
  }
    DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 
  No comments