• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 9 Chương trình điều khiển LCD 16x2

  Sơ đồ mạch điện:
  Chương trình mẫu:


  RS    BIT     P2.0
  EN    BIT    P2.1
  ;*************************************************
  ;===================================
  ;*************************************************
      ORG      000H
      CLR       EN            ;LCD KO DUOC GIAO TIEP VDK
      CALL     KHOITAO_LCD
  ;++++++++++++++++++++++++++
      MOV     R0,#0
      MOV     DPTR,#STRING1
  LOOP1:    

      MOV      A,R0
      MOVC    A,@A+DPTR
      CALL     WRITE_DATA
      INC        R0
      CJNE     R0,#15,LOOP1
  ;++++++++++++++++++++++++++
      MOV      A,#0C0H
      CALL     WRITE_COMMAND    ; DUA CON TRO LCD VE DAU DONG THU 2
      MOV     R0,#0
      MOV     DPTR,#STRING2
  LOOP2:   

      MOV      A,R0
      MOVC    A,@A+DPTR
      CALL     WRITE_DATA
      INC       R0
      CJNE    R0,#21,LOOP2
      JMP      $
  ;*************************************************
  KHOITAO_LCD:
      MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
      CALL     WRITE_COMMAND

      MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
      CALL     WRITE_COMMAND   

      MOV     A,#0CH                       ;BAT MAN HINH LCD
      CALL    WRITE_COMMAND  

      MOV     A,#01H                        ;XOA MAN HINH LCD
      CALL    WRITE_COMMAND
  RET
  ;*************************************************
  WRITE_COMMAND:
      MOV      P0,A
      CLR       RS                             ;DU LIEU DUA VAO THANH GHI LENH LCD
      SETB     EN
      CLR       EN
      CALL     DELAY_41ms
  RET
  ;*************************************************
  WRITE_DATA:
      MOV      P0,A
      SETB     RS
      SETB     EN
      CLR       EN
      CALL     DELAY_100us
  RET
  ;*************************************************
  DELAY_41ms:
      MOV     50H,#41
  DEL:   

      MOV     51H,#100
      DJNZ     51H,$
      DJNZ     50H,DEL
  RET
  ;*************************************************
  DELAY_100us:
      MOV    50H,#100
      DJNZ    50H,$
  RET
  ;*************************************************
  STRING1: DB  '     Welcome   '
  STRING2: DB  '   phamtandatx'
  END

   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/9wLf
   

  No comments