• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 8 Chương trình điều khiển 16 LED sáng dồn

  Sơ đồ mạch điện:
  Chương trình mẫu:


  m1    EQU    30H
  BTG1    EQU    31H
  SCK    EQU    32H
  SLXA    EQU    33H
  m2    EQU    34H
  BTG2    EQU    35H  
      ORG    000H
  MAIN:
      MOV    P0,#0FFH
      MOV    P2,#0FFH
      CALL    DELAY
      MOV    SCK,#16        ;16 LED
      MOV    m1,#0FFH
      MOV    m2,#0FFH
  LB1:  

      MOV    SLXA,SCK
      MOV    BTG1,#0FFH
      MOV    BTG2,#0FFH
      CLR    C
  LB2:

      MOV    A,BTG1
      RLC    A
      MOV    BTG1,A

      MOV    A,BTG2
      RLC    A
      MOV    BTG2,A

      MOV    A,BTG1
      ANL    A,m1
      MOV    P0,A

      MOV    A,BTG2
      ANL    A,m2
      MOV    P2,A

      CALL    DELAY
      DJNZ    SLXA,LB2
      MOV    m1,P0
      MOV    m2,P2
      DJNZ    SCK,LB1
      JMP    MAIN
  ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  DELAY:
      MOV    R0,#50
  DEL:  

      MOV    R1,#0FFH
      DJNZ    R1,$
      DJNZ    R0,DEL
  RET
  END
   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)


  http://agileurbia.com/9w1z

  No comments