• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 7 Chương trình điều khiển 16 LED sáng dần

  Sơ đồ mạch điện:   Chương trình mẫu:

   ORG    000H
  MAIN:
      MOV    P0,#0FFH        ;8 LED P0 TAT
      MOV    P2,#0FFH        ;8 LED P2 TAT
  LOOP:    CALL    DELAY
      MOV    A,P0
      CLR    C
      RLC    A
      MOV    P0,A

      MOV    A,P2
      RLC    A
      MOV    P2,A
      JC    LOOP
      JMP    MAIN
  ;**************************************CHUONG TRINH CON DELAY
  DELAY:
          MOV    R0,#0FFH
  DEL: MOV    R1,#0FFH
          DJNZ    R1,$
          DJNZ    R0,DEL
  RET
  END
  DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

   http://bit.ly/2IcUxkB
   

  No comments