• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 6 Chương trình điều khiển 8 LED sáng dần

  Sơ đồ mạch điện:
   Chương trình mẫu:

    ORG    000H
  MAIN:
      MOV    P0,#11111111B        ;8 LED TAT
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11111110B        ;1 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11111100B        ;2 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11111000B        ;3 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11110000B        ;4 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11100000B        ;5 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#11000000B        ;6 LED SANG
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#10000000B        ;7 LED SANG
      CALL    DELAY
   
      MOV    P0,#00000000B        ;8 LED SANG
      CALL    DELAY

      JMP    MAIN

  ;*******************************************Chuong trinh con Delay
  DELAY:
          MOV    R0,#0FFH
  DEL: MOV    R1,#0FFH
          DJNZ    R1,$
          DJNZ    R0,DEL 
  RET
  END
   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/9v5L

  No comments