• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 5 Chương trình điều khiển 8 LED chớp tắt

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:  ORG     000H
  MAIN:
      MOV     P0,#00H
      CALL     DELAY  
      MOV     P0,#0FFH
      CALL    DELAY
      JMP    MAIN

  ;*******************************************Chuong trinh con Delay
  DELAY:
          MOV    R0,#0FFH
  DEL: MOV    R1,#0FFH
          DJNZ    R1,$
          DJNZ    R0,DEL  
  RET
  END

  DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)


  http://agileurbia.com/9uRe


   

  No comments