• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 4 Chương trình đếm 000 đến 999 dùng ngắt ngoài

  Sơ đồ mạch điện:   Chương trình mẫu:


  DV        EQU    R2
  CHUC    EQU    R3
  TRAM    EQU    R4  
      ORG     000H
      JMP    MAIN
      ORG    00BH
      JMP    NGAT_T0
  MAIN:
      MOV       TMOD,#05H
      MOV       TH0,#0FFH
      MOV       TL0,#0FFH
      CLR       TF0
      SETB   TR0  
      MOV       IE,#82H
      MOV     TRAM,#0
      MOV     CHUC,#0
      MOV     DV,#0
  LOOP:
      CALL    BCD_7DOAN
      CALL    HIENTHI
      JMP    LOOP
  ;*********************************************
  BCD_7DOAN:
      MOV    DPTR,#MA7DOAN
      MOV    R0,#02H        ;DIA CHI THANH GHI R2
      MOV    R1,#20H
  GM:    MOV    A,@R0
      MOVC    A,@A+DPTR
      MOV    @R1,A
      INC    R0
      INC    R1
      CJNE    R0,#05H,GM
  RET
  ;*********************************************
  HIENTHI:
      MOV    R0,#20H
      MOV    A,#08H
  HT:    MOV    P0,@R0
      MOV    P2,A
      CALL    DELAY
      MOV    P2,#00H        ;CHONG LEM
      INC    R0
      RR    A
      CJNE    A,#01H,HT
  RET
  ;*********************************************
  NGAT_T0:
      INC        DV
      CJNE     DV,#10,EXIT
      MOV      DV,#0
      INC        CHUC
      CJNE     CHUC,#10,EXIT
      MOV      CHUC,#0
      INC        TRAM
      CJNE     TRAM,#10,EXIT
      MOV      TRAM,#0
  EXIT:
      MOV      TH0,#0FFH
      MOV      TL0,#0FFH
  RETI
  ;*********************************************
  DELAY:
      MOV    R7,#0FFH
      DJNZ    R7,$
  RET
  ;*********************************************
  MA7DOAN:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END

    DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/9qoX
   

  No comments