• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 3 Chương trình đếm 000 đến 255 dùng ngắt ngoài

  Sơ đồ mạch điện:
  Chương trình mẫu:
  ORG     000H
      MOV       TMOD,#05H
      MOV       TH0,#0
      MOV       TL0,#0
      CLR       TF0
      SETB   TR0 
  MAIN:
      CALL    HEX_BCD
      CALL    BCD_7DOAN
      CALL    HIENTHI
      JMP    MAIN
  ;*********************************************
  HEX_BCD:
      MOV    A,TL0
      MOV    B,#10
      DIV    AB
      MOV    10H,B        ;LUU SO HANG DV
      MOV    B,#10
      DIV    AB
      MOV    11H,B        ;LUU SO HANG CHUC
      MOV    12H,A        ;LUU SO HANG TRAM
  RET
  ;*********************************************
  BCD_7DOAN:
      MOV    DPTR,#MA7DOAN
      MOV    R0,#10H
      MOV    R1,#20H
  GM:    MOV    A,@R0
      MOVC    A,@A+DPTR
      MOV    @R1,A
      INC    R0
      INC    R1
      CJNE    R0,#13H,GM
  RET
  ;*********************************************
  HIENTHI:
      MOV    R0,#20H
      MOV    A,#08H
  HT:    MOV    P0,@R0
      MOV    P2,A
      CALL    DELAY
      MOV    P2,#00H        ;CHONG LEM
      INC    R0
      RR    A
      CJNE    A,#01H,HT
  RET
  ;*********************************************
  DELAY:
      MOV    R7,#0FFH
      DJNZ    R7,$
  RET
  ;*********************************************
  MA7DOAN:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END

    DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://destyy.com/wQmetm


  No comments