• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 16 Ma trận phím 4x4

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:

  ;****************************************************************
  ;                KEYPAD 4X4

  ;****************************************************************
  MAPHIM        EQU    30H
  MACOT          EQU    31H
  CHONGDOI    EQU    32H
  TEMP            EQU    33H

  ;****************************************************************
          ORG    000H
          MOV     A,#0                             ;GIA TRI HIEN THI TREN LED 7 DOAN BAN DAU
  X1:   CALL    GIAIMA_HIENTHI
  X2:   CALL    QUETPHIM
          CJNE    A,#0FFH,X1
          JMP      X2
  ;****************************************************************
  GIAIMA_HIENTHI:
      MOV      DPTR,#MA7DOAN
      MOVC    A,@A+DPTR
      MOV      P0,A
  RET

  ;****************************************************************
  QUETPHIM:
           MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHAN PHIM
  X3:    CALL    DOPHIM              
          JC         EXIT                             ;C = 1 LA KO CO PHIM NHAN
          DJNZ     CHONGDOI,X3
          MOV     TEMP,A                        ;LUU TAM MA PHIM
    
  X4:    MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHA PHIM
  X5:    CALL    DOPHIM
          JNC       X4                               ;C = 0 LA CO PHIM NHAN
          DJNZ     CHONGDOI,X5
  EXIT:
          MOV     A,TEMP
  RET

  ;****************************************************************
  DOPHIM:
           MOV    MAPHIM,#0
           MOV    MACOT,#0EFH            ;MA COT 1
  X6:    MOV    P3,MACOT
           NOP                                       ;CHO NHAN PHIM
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           MOV     A,P3
           ANL      A,#0FH                      ;LAY MA HANG
           CJNE    A,#0FH,LAPMA          ;KIEM TRA CO NHAN PHIM KO
  ;*****ko co phim nhan
          MOV     A,MAPHIM
          ADD      A,#4
          MOV     MAPHIM,A                  ;MAPHIM = MAPHIM + 4
          MOV     A,MACOT          
          RL         A                               ;DICH SANG COT KE
          MOV     MACOT,A
          CJNE    A,#0FEH,X6                ;KIEM TRA DA DICH DEN COT THU 4 CHUA ?
          SETB    C                               ;KO CO PHIM BAM
          MOV     A,#0FFH
  RET
  ;*****co phim nhan
  LAPMA:
         RRC     A
         JNC      X7
         INC      MAPHIM                      ;MA PHIM = MA PHIM + 1
         JMP     LAPMA
  X7:   MOV   A,MAPHIM                   ;DA CO PHIM AN
         CLR     C
  RET
  ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  MA7DOAN:
  DB 0F8H,80H,90H,0B0H,99H,92H,82H,0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,0FFH,0FFH,0C0H
  END

  DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)


  http://agileurbia.com/AjuY

  1 comment:

  1. Anh có thể làm một bài mà mình nhập số từ bàn phím 4x4 nhưng hiển thị trên lcd được không ạ

   ReplyDelete