• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 15 Đồng hồ số dùng timer tạo thời gian trễ

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:


  GIAY      EQU    R2
  PHUT     EQU    R3
  GIO        EQU    R4
  BIEN_GIAY    EQU    R5
      ORG    000H
      JMP    MAIN
      ORG    00BH  
      JMP    NGAT_T0
  MAIN:  
      MOV    TMOD,#01H
      MOV    TH0,#HIGH(-50000)
      MOV    TL0,#LOW(-50000)
      CLR    TF0
      SETB    TR0
      MOV    IE,#82H
  LOOP:
      MOV    GIO,#0
  X4:    MOV    PHUT,#0
  X3:    MOV    GIAY,#0
  X2:    MOV    BIEN_GIAY,#0
      CALL    HEX_BCD
      CALL    BCD_7DOAN
  X1:    CALL    HIENTHI
      CJNE    BIEN_GIAY,#20,X1
      INC    GIAY
      CJNE    GIAY,#60,X2
      INC    PHUT
      CJNE    PHUT,#60,X3
      INC    GIO
      CJNE    GIO,#24,X4
      JMP    LOOP
  ;*********************************************
  NGAT_T0:
      MOV    TL0,#LOW(-50000)
      MOV    TH0,#HIGH(-50000)
      INC    BIEN_GIAY
  RETI
  ;*********************************************
  HEX_BCD:
      MOV     A,GIAY
      MOV     B,#10
      DIV       AB
      MOV    10H,B            ;LUU SO HANG DV GIAY
      MOV    11H,A              ;LUU SO HANG CHUC GIAY
    
      MOV    A,PHUT
      MOV    B,#10
      DIV       AB
      MOV    12H,B            ;LUU SO HANG DV PHUT
      MOV    13H,A            ;LUU SO HANG CHUC PHUT

      MOV    A,GIO
      MOV    B,#10
      DIV       AB
      MOV    14H,B        ;LUU SO HANG DV GIO
      MOV    15H,A        ;LUU SO HANG CHUC GIO
  RET
  ;*********************************************
  BCD_7DOAN:
      MOV    DPTR,#MA7DOAN
      MOV    R0,#10H      
      MOV    R1,#20H
  GM1: MOV    R6,#2
  GM2: MOV    A,@R0
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV    @R1,A
      INC      R0
      INC      R1
      DJNZ    R6,GM2
      MOV    @R1,#0BFH
      INC       R1
      CJNE    R0,#16H,GM1
  RET
  ;*********************************************
  HIENTHI:
      MOV     R0,#20H
      MOV     A,#80H
  HT: MOV   P0,@R0
      MOV     P2,A
      CALL    DELAY
      MOV     P2,#00H        ;CHONG LEM
      INC       R0
      RR        A
      CJNE    A,#80H,HT
  RET
  ;*********************************************
  DELAY:
      MOV    R7,#0FFH
      DJNZ    R7,$
  RET
  ;*********************************************
  MA7DOAN:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END


   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/Ajit

  No comments