• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 14 Đèn giao thông

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:


  ;*****************************************************
  ;Chuong trinh dieu khien den giao thong
  ;*****************************************************
  BGIAY       EQU    R2
  GIAY         EQU    R3
  X1_D2        EQU    01111011B
  V1_D2       EQU    10111011B
  D1_X2        EQU    11011110B
  D1_V2       EQU    11011101B
  D1_D2       EQU    11011011B
  ;*****************************************************
      ORG    000H
      JMP     MAIN
      ORG    00BH
      JMP     NGAT_T0
  MAIN:
      MOV    TMOD,#01H            ;T0 CHAY XUNG NOI, MODE1      
      MOV    TL0,#LOW(-50000)
      MOV    TH0,#HIGH(-50000)
      CLR     TF0
      SETB   TR0
      MOV    IE,#82H                  ;T0 DUOC PHEP NGAT KHI TRAN
      MOV    BGIAY,#0
  ;======================================
  TD: MOV    GIAY,#10
      MOV     P0,#X1_D2
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN X1 + V2 SANG 10s.

      MOV     P0,#V1_D2
      MOV     GIAY,#3
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN V1 + D2 SANG 3s.

      MOV     P0,#D1_D2
      MOV     GIAY,#5
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + D2 SANG 5 GIAY  

      MOV     P0,#D1_X2
      MOV     GIAY,#15
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + X2 SANG 15s.

      MOV     P0,#D1_V2
      MOV     GIAY,#3          
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + V2 SANG 3s.

      MOV     P0,#D1_D2
      MOV     GIAY,#5
      CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + D2 SANG 5 GIAY
      JMP      TD
  ;*****************************************************
  NGAT_T0:
      MOV     TL0,#LOW(-50000)
      MOV     TH0,#HIGH(-50000)
      CLR      TF0
      INC       BGIAY
      CJNE    BGIAY,#20,EXIT1       ;20  x 50ms = 1000ms = 1s
      MOV     BGIAY,#0
      DEC      GIAY
  EXIT1:
  RETI
  END


   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/AjPO

  No comments