• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 13 Chương trình hiển thị LED 7 đoạn từ 0 đến 9

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:

   ORG    000H
  MAIN:
      MOV    P0,#0C0H        ;MA SO 0
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#0F9H        ;MA SO 1
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#0A4H        ;MA SO 2
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#0B0H        ;MA SO 3
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#99H        ;MA SO 4
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#92H        ;MA SO 5
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#82H        ;MA SO 6
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#0F8H        ;MA SO 7
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#80H        ;MA SO 8
      CALL    DELAY

      MOV    P0,#90H        ;MA SO 9
      CALL    DELAY
      JMP    MAIN
  ;****************************************************************
  DELAY:
              MOV    R0,#3
  DEL2:   MOV    R1,#0FFH
  DEL1:   MOV    R2,#0FFH
              DJNZ    R2,$
              DJNZ    R1,DEL1
              DJNZ    R0,DEL2
  RET
  END

   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/AimX

  1 comment: