• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 12 Chương trình hiển thị LED 7 đoạn từ 000 đến 999

  Sơ đồ mạch điện:
  Chương trình mẫu:


  DV         EQU    R2
  CHUC     EQU    R3
  TRAM     EQU    R4
      ORG    000H
  MAIN:   
      MOV    TRAM,#0
  X1:    MOV    CHUC,#0
  X2:    MOV    DV,#0
  X3:    CALL    BCD_7DOAN
      MOV    R5,#0FFH    ;TOC DO DEM
  X4:    CALL    HIENTHI
      DJNZ    R5,X4
      INC    DV
      CJNE    DV,#10,X3
      INC    CHUC
      CJNE    CHUC,#10,X2
      INC    TRAM
      CJNE    TRAM,#10,X1
      JMP    MAIN
  ;*********************************************
  BCD_7DOAN:
      MOV    DPTR,#MA7DOAN
      MOV    R0,#02H        ;DIA CHI THANH GHI R2
      MOV    R1,#20H
  GM:    MOV    A,@R0
      MOVC    A,@A+DPTR
      MOV    @R1,A
      INC    R0
      INC    R1
      CJNE    R0,#05H,GM
  RET
  ;*********************************************
  HIENTHI:
      MOV    R0,#20H
      MOV    A,#08H
  HT:    MOV    P0,@R0
      MOV    P2,A
      CALL    DELAY
      MOV    P2,#00H        ;CHONG LEM
      INC    R0
      RR    A
      CJNE    A,#01H,HT
  RET
  ;*********************************************
  DELAY:
      MOV    R7,#0FFH
      DJNZ    R7,$
  RET
  ;*********************************************
  MA7DOAN:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END


   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)

  http://agileurbia.com/Aiao

  No comments