• Tin mới

  [8051 TUTORIAL] BÀI 10 Chương trình điều khiển LED ma trận 8x8

  Sơ đồ mạch điện:  Chương trình mẫu:


  ORG    000H
      MOV        R2,#0FEH   
  MAIN:
      MOV        DPTR,#BITMAP
  X1:   
      MOV        A,#0
      MOVC      A,@A+DPTR
      MOV        P0,A
      MOV        P2,R2
      CALL        DELAY
      MOV        P2,#0FFH        ;CHONG LEM
      INC          DPTR
      MOV        A,R2
      RL           A
      MOV       R2,A
      CJNE      A,#0FEH,X1
      JMP       MAIN
  ;******************************************
  DELAY:
      MOV    R7,#200
      DJNZ    R7,$
  RET
  ;******************************************
  BITMAP:
  DB    0F8H,24H,22H,21H,21H,22H,24H,0F8H
  END   DOWNLOAD CODE+MÔ PHỎNG
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download, pass giải nén: phamtandatx)


  http://agileurbia.com/Ai7q

  No comments