• Tin mới

    Phần mềm CodeVisionAVR 3.12

    CodevisonAVR là phần mềm viết C cho họ vi điều khiển AVR. Nó tạo thuận tiện cho người viết code vì có sự hỗ trợ wizard để tạo project, set port, cấu hình phần cứng....

    Link download

    No comments