• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 7 Chương trình đọc dữ liệu tín hiệu analog từ chân AN0 và gửi về cổng nối tiếp có tốc độ Baud là 9600

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  
  #device *=16 ADC = 10 
  #fuses  HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
  #use   delay(Clock = 4000000)                      //Thach anh 4MHz
  #use   rs232(baud = 9600, parity = N , Xmit = Pin_c6,rcv = pin_c7)   //khoi tao usart
  #include <stdio.h>
  int16 data;
  void main() 
  { 
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
    setup_vref(FALSE);   
    setup_timer_1(T1_INTERNAL); 
    setup_adc_ports(sAN0|VREF_VREF); //kenh A0 nhan tin hieu, A2 = 0V; A3 = 5V; 
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);  //Thoi gian lay mau bang clock he thong. 
    delay_ms(5);           //Cho thiet lap xong ADC.
    // TODO: USER CODE!! 
    
    trisa = 0xff;           //PORTA nhan du lieu.
    trisc = 0x10;          
    set_adc_channel(0);        //Chon kenh 0.
    delay_us(10);           //cho chon kenh xong. 
    printf("Blog.datmcu.com\r\n"); 
    while(1) 
    { 
     data = read_adc();      //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
     //data = data/10.24;      //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 2.048 (stepsize = 10mv)
     printf("Gia tri anlog: %lu\r\n",data);
     delay_ms(500);
    } 
      
  }
    DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 
  No comments