• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] BÀI 6 Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C, với VREF- = 0V và VREF+ = 5V

  SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
  CHƯƠNG TRÌNH MẪU
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #device *=16 ADC = 10 
  #fuses  HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
  #use   delay(Clock = 4000000)    //Thach anh 4MHz
  int16 temp;
  void main() 
  { 
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
    setup_vref(FALSE);   
    setup_timer_1(T1_INTERNAL); 
    setup_adc_ports(sAN0|VREF_VREF); //kenh A0 nhan tin hieu, A2 = 0V; A3 = 5V; 
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);  //Thoi gian lay mau bang clock he thong. 
    delay_ms(5);           //Cho thiet lap xong ADC.
    // TODO: USER CODE!! 
    
    trisa = 0xff;          //PORTA nhan du lieu.
    trisc = 0x00;          //PORTC xuat du lieu.
    set_adc_channel(0);       //Chon kenh 0.
    delay_us(10);          //cho chon kenh xong. 
     
    while(1) 
    { 
     temp = read_adc();      //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
     temp = temp/10.24;      //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 2.048 (stepsize = 10mv)
     PORTC = temp;         //Value = Vol/0,05
     delay_ms(500);
    } 
      
  }
  
  DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 
  1 comment:

  1. Bạn cho mình hỏi kit 16f887 bên bạn bán hay mua ở đâu vậy

   ReplyDelete