• Tin mới

  [PIC TUTORIAL] Bài 3 Định thời tạo xung vuông có tần số 100Hz, duty cycle 40% tại RD0

  Sơ đồ mạch điện 
  Chương trình mẫu
  #include "16f887.h"
  #include "def_16f887.h"
  #fuses  HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
  #use   delay(Clock = 8000000)    //Thach anh 8MHz
  
  #define offset  20  // 
  int8 temp = 0;
  #int_TIMER1
  void TIMER1_isr(void) 
  { 
    set_timer1(63536+offset);
    temp++;
    if(temp==10) temp=0;
    if(temp <=4)  RD0 = 1;   
    else RD0 = 0;   
               
    
    
  }
  
  void main()
  {
  //Khoi tao T1 va ngat.
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); //T1 dem xung noi, ti le chia 1
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(63536+offset);     //Thach anh 8 MHz => CK may = 4/8 = 0,5us                
                 //1000US ngat 1 lan = 2000xung = 65536 - 63536
  //Thiet lap cac pin xuat nhap
    set_tris_d(0x00);     //PORTD xuat du lieu.        
  //----------------------------
    while(1);
  }
  
  

  DOWNLOAD FILE MÔ PHỎNG + CODE
  (Bấm vào link đợi 5s, sau đó bấm "Skip Ad" sẽ ra link download) 
  No comments